سایت گل فروشی آنلاین همراه با دامین به فروش می رسد.

روش نگهداری باغچه در پاییز

هرس کردن درختان، زیر و رو نمودن خاک، کود دهی خاک و جلوگیری از رشد کردن علف های هرز همگی از عواملی هستند که برای حیات گیاهان ضروری است. چرا که با این کار جریان شیره ی گیاهی کاهش یافته و به گیاه آسیب کمتری وارد می شود.
PH خاک باغچه ی خود را اندازه گیری نمایید
یکی از عوامل مهمی که در رشد گیاهان تاثیر دارد، PH است. شما بایستی میزان PH  خاک باغچه ی خود را اندازه گیری نمایید تا میزان قلیایی بودن و اسیدی بودن خاک باغچه مشخص گردد.
چنانچه پس از اندازه گیری PH  خاک باغچه، میزان قلیایی بودن آن بیشتر بود بایستی به آن مقداری گوگرد اضافه نمایید. چرا که قلیایی شدن خاک باغچه باعث می شود که مواد غذایی لازم به گیاهان نرسد. یکی از عواملی که موجب قلیایی شدن خاک باغچه می شود، کمبود بارش باران است.

ولی اگر بعد از اندازه گیری PH، میزان اسیدی بودن خاک بیشتر بود به آن کمی آهک اضافه نمایید. البته باید توجه داشته باشید که آهک به سرعت عمل نمی کند و تاثیر خودش را بعد از چند ماه نشان می دهد. شما بایستی این کار را در پاییز انجام بدهید تا خاک باغچه ی شما در بهار آماده بشود.
سطح خاک باغچه ی خود را از سرما حفظ نمایید
بهتر است در فصل سرما، برای این که رطوبت خاک حفظ شده و از فرسایش آن جلوگیری شود، سطح خاک باغچه به خوبی پوشیده شود. شما با این کار از یخ زدگی ریشه ی گیاهان جلوگیری کرده اید و این یک روش نگهداری باغچه در پاییز است.
همچنین شما می توانید در باغچه های وسیع تر، از گیاهانی استفاده کنید که به سرما مقاوم هستند و سطح خاک را پوشش می دهند. در باغچه های کوچکتر نیز می توانید از مالچ پاشی کمک بگیرید.
به خاک باغچه کود اضافه نمایید
یک روش نگهداری باغچه در پاییز این است که به خاک باغچه ی خود کود اضافه نمایید. کود دادن باعث می شود که ریشه ی گیاهان تقویت شده و در فصل های دیگر شرایط خوبی برای رشد بهتر پیدا شود.
علف های هرز باغچه را از بین ببرید
علف های هرز برای باغچه یک آفت به حساب می آیند.  بنابراین با دیدن علف های هرز، آن ها را از بین ببرید. چرا که علف های هرز، با جذب نور، آب و نیتروژن خاک به رقابت پرداخته، بنابر این با از بین بردن علف های هرز، از هدر رفتن انرژی خاک جلوگیری به عمل آورید.
فصل پاییز فصلی تعیین کننده در نگهداری و باغبانی باغچه و  فضای سبز است و اقداماتی که ما در این فصل انجام می دهیم به منظور رشد بهتر گیاهان و درختان است. ما در مقاله ی زیر به بررسی روش نگهداری باغچه در پاییز می پردازیم.